thumbnail default

กสทช. ประกาศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556

3 มกราคม 2013 modify 0

กสทช. ประกาศ ประกาศชัด ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที เริ่มมีการประกาศตั้งแต่ 4 เมษายน 2555 และได้มีการผ่อนผันในเรื่องของค่าบริการต่อเนื้อง แต่ต้องไม่เกิดว่าวันที่ 31 ธันยาคม 2555 ซึ้งแน่นอนว่า วันที่ 1 มกราคม 2556 ค่าโทรศัพท์เคลื่ [อ่านต่อ…]