No Picture

Happy New Year 2013 สวัสดีปีใหม่ 2556

ม.ค. 1, 2013 modify 0

Happy New Year!!!! เย้ ถึงสะทีปี 2013 เิริ่มเขียน blog เป็นวันแรกของการเ่ริ่มต้นปีใหม่ หวังว่าคงมีอะไรดีๆ เข้ามา หลังจากปีที่แล้ว เจอเรื่องดีบ้างร้ายบ้าง ข่าวโครมลอยต่างๆนาๆ ทั้งเรื่องของ ข่าวลือวันสิ้นโลก โลกจะแตก