CPU

CPU คืออะไร หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

11 มกราคม 2013 modify 0
หน่วยประมวลผลกลาง (อังกฤษ: central processing unit) หรือย่อว่า ซีพียู (CPU) เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ คำนี้เร…