Facebook แบนโฆษณา Bitcoin และสกุลเงิน Cryptocurrency แล้ว

1 กุมภาพันธ์ 2018 none 0
Rob Leathern ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ของ Facebook Ads ได้ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้ Facebook ได้ทำการแบนการโฆษณาเงินสกุลดิจิทัลแล้ว ซึ่งรวมถึงโฆษณาของ Bitcoin และการเส…