Instagram logo

Instagram ยันไม่มีการนำภาพของผู้ใช้ไปใช้ในเชิงธุระกิจ

19 ธันวาคม 2012 modify 0
หลังจากการประกาศนโยบายใหม่ของ Instagram กลายเป็นประเดนที่ร้อนแรงอย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้ Instagram โดยเนื้อหาระบุว่า อินสตาแกรมและเฟซบุ๊กสามารถนำภาพของผู้ใช…