mu Space สตาร์ทอัพไทยรายแรก

8 ธันวาคม 2017 none 0

บริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศของไทย mu Space  ได้รับใบอนุญาตให้สามารถใช้งานดาวเทียมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชากรในพื้นที่ชนบทของประเทศ ในกิจการของบริษัทฯ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ [อ่านต่อ…]