mu Space สตาร์ทอัพไทยรายแรก

ที่จะสามารถใช้งานดาวเทียมได้


บริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศของไทย mu Space  ได้รับใบอนุญาตให้สามารถใช้งานดาวเทียมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชากรในพื้นที่ชนบทของประเทศ ในกิจการของบริษัทฯ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) จนถึงปี พ.ศ. 2575 ซึ่งนับเป็นสตาร์ทอัพรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาต การได้มาซึ่งใบอนุญาตนี้ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่างๆ ในแง่การเกิดและเติบโตของบริษัท หรือแบรนด์ใหม่ๆในประเทศไทย

mu Space เป็นบริษัทที่สามของโลก ที่เข้าร่วมในโครงการส่งดาวเทียมขึ้นไปยังอวกาศด้วยจรวด New Glenn ของทางบริษัท Blue Origin  และถือว่าเป็นบริษัทแรกของเอเชียแปซิฟิก  ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

ปัจจุบัน ประชากรของประเทศไทยเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญ  ทำให้ทาง mu Space ต้องการเติมเต็มช่องว่างที่ว่านี้ เพื่อความสามารถในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั่นเอง

 

ที่มา : www.engadget.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.