wikipedia

WikiVIP โครงการใหม่จาก Wikipedia บันทึกเสียงคนดัง

27 มกราคม 2014 modify 0
Wikipedia เปิดโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า Wikipedia Voice Intro Project หรือ WikiVIP โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้ คือบันทึกเสียงของเหล่าคนดัง เก็บเอาไว้ บน Wikipedia เพื…