wikipedia

WikiVIP โครงการใหม่จาก Wikipedia บันทึกเสียงคนดัง

27 มกราคม 2014 modify 0

Wikipedia เปิดโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า Wikipedia Voice Intro Project หรือ WikiVIP โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้ คือบันทึกเสียงของเหล่าคนดัง เก็บเอาไว้ บน Wikipedia เพื่อเป็ออีกช่องทางในการรวบรวมข้อมูลของบุคลสำคัญๆ ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักคน คนนั้นมากขึ้น ( [อ่านต่อ…]