porsche logo

Porsche อ่านว่าอะไร พอร์ช หรือ ปอร์เช่ ??

18 มีนาคม 2014 modify 0
เราคงได้ยินคำเรียกรถหรูจากประเทศ เยอรมันอย่าง Porsche กันมาอยู่บ้างหลายคนเรียกกว่า พอร์ช และ มีไม่น้อยที่เรียกกว่า ปอร์เช่ หลายคนไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรก…