Administrator Command Prompt

วิธีเปิด Command Prompt แบบ Run Administrator ใน Windows 10

19 พฤษภาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องแก้ปัญหาการใช้งานบางอย่าง หรือมีคำสั่งที่ต้องใช้ผ่าน Command Prompt และต้องได้สิทธิการใช้งานแบบ Administrato…
Could not find this item

วิธีลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่ลบไม่ได้ Could not find this item และ Folder In use

22 สิงหาคม 2020 modify 0
บทความนี้จะพูดถึงเรื่องการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่สามารถลบได้ โดยจะมีทั้งแบบไม่สามารถลบได้ เพราะเครื่องมองว่าไม่มีโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นอยู่หรือที่เรียกว่…