Discord logo

Discord วิดีโอคอลแล้วภาพแตก เป็นสีเขียว กระพริบ เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

24 ตุลาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ที่ใช้ Discord ในการ Video Call (วิดีโอคอล) เรื่องงาน, เรียน หรืออื่นๆ แล้วมีปัญหาในการใช้งาน การแสดงผลภาพแปลกๆ ภาพมักจะกระพริบเป็นช่วงๆ แล้วภาพอาจแตก มีส…