ประโยชน์ของ GPS ในโทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ของ GPS


ในปัจจุบันการใช้ GPS ในชีวิตประจำวันเริ่มมีมากขึ้น และมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากระบบ GPS ถูกนำมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้โทรศัพท์มือถือมีความสะดวกและเห็นความสำคัญกับระบบ GPS มากขึ้น และระบบ GPS ยังมีประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ เช่น การแจ้งเส้นทางและพิกัดของร้าน หรือสำนักงาน การนำทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การใช้งานเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งหากมีระบบ GPS นำทางแล้ว โอกาสที่จะหลงทางย่อมมีน้อยลง

GPS คืออะไร?

GPS (Global Positioning System) เป็นระบบบอกตำแหน่งบนผิวโลก โดยอาศัยพิกัดสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมนำทาง คำนวณหาตำแหน่งจากจุดที่ส่งค่าพิกัดซึ่งจะรายงานผลเป็นค่าละติจูดกับค่าลองจิจูด เมื่อนำไปคำนวณใน Google Map หรือ Google Earth หรือ GPS Navigator แล้วเราก็จะสามารถรู้ตำแหน่งได้ว่าพิกัดนั้นอยู่บริเวณใดของโลก

สำหรับองค์ประกอบของ GPS นั้น มีอยู่ 3 ส่วนหลักด้วยกัน คือ

  • ส่วนอวกาศ ประกอบไปด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และยุโรป

ดาวเทียมของสหรัฐอเมริกา มีชื่อว่า NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียมทั้งหมด 28 ดวงด้วยกัน แต่ใช้งานจริงอยู่ 24 ดวง อีก 4 ดวงทำหน้าที่เป็นดาวเทียมสำรอง ดาวเทียมของยุโรป มีชื่อว่า Galileo มี 27 ดวง และของรัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารงานโดยค่าย Russia VKS

  • ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน มีสถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และศูนย์การควบคุมย่อยอีก 5 สถานี กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

  • ส่วนผู้ใช้งาน ต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปลรหัสจากดาวเทียม เพื่อนำมา

ประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ซึ่งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบเพื่อให้สามารถรับสัญญาณ GPS ได้

การทำงานของระบบนำทางด้วย GPS

            เมื่อเรามีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับสัญญาณ GPS ระบบนำทางจะเริ่มทำงานเมื่อมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้าย หรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการสำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำงาน เลือกการเชื่อมต่อของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้

การคำนวณเส้นทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั้งแต่แรก และตัวโปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพและเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ จุดนั้น หากมีการเดินทางออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ เครื่องจะทำการเตือนให้ผู้ใช้ทราบและจะคำนวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน หากการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณเส้นทางให้ใหม่โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ของ GPS ในโทรศัพท์มือถือ

  • การนำไปใช้กับระบบนำทาง หรือ GPS นำทาง เมื่อเราออกเดินทางโดยไม่ทราบตำแหน่งของ

จุดที่เราจะไป เราสามารถค้นหาเส้นทางจากระบบนำทางของ GPS ที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ เพราะระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก

  • การนำข้อมูล GPS มาประกอบกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการท่องเที่ยว การทำงานรายกิจกรรม

ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะมี Application รองรับสัญญาณ GPS

  • ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กำหนดพิกัดของสถานที่ต่างๆ การใช้ประโยชน์กับที่ดิน การกำหนด

จุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรืการส่งสินค้า เป็นต้น

            จะเห็นได้ว่าระบบ GPS เมื่อนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่ จะช่วยให้การใช้งาน GPS มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เมื่อทราบประโยชน์ของ GPS แล้ว ก็อย่าลืม share location กันด้วยนะครับ และเพื่อความปลอดภัยไม่ควร share location ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับเรานั่นเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.