3 Network Engineer ไทยควรปรับตัวและเรียนรู้

3 Network Engineer


SD-WAN: ทางเลือกใหม่ในการเชื่อมเครือข่ายระหว่างสาขาขององค์กร

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างสาขาขององค์กรเองนั้นก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย และ SD-WAN เองก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งองค์กรควรนำมาพิจารณาว่าเหมาะสมต่อธุรกิจของตนหรือช่วยลดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และแน่นอนว่าการทดสอบเทคโนโลยีนี้ในการใช้งานจริงก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อทดสอบว่าสภาพแวดล้อมของระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรเหมาะสมต่อการใช้งานในกรณีนี้หรือไม่

ระบบเครือข่ายใน Private Cloud และ Container: โจทย์ใหม่ที่ต้องขบคิด

ประเด็นนี้ต้องถูกแยกออกมาอีกข้อเพราะถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากการที่ Network Engineer จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายภายใน Private Cloud หรือ Container ได้นั้น ก็ต้องมีการทดสอบและเรียนรู้จากเทคโนโลยีจริง ซึ่งการติดตั้ง Lab ของเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็ต้องอาศัยความรู้นอกสาย Network ค่อนข้างมาก และก็เป็นจุดหนึ่งที่ชี้ชัดแล้วว่า “Network Engineer ทุกวันนี้จะรู้แต่เรื่อง Network เท่านั้นไม่ได้อีกแล้ว”

ทางลัดทางหนึ่งที่พอจะช่วยได้บ้างก็คือการลงทุนเช่าใช้บริการ Cloud หรือ Container ภายนอก หรือใช้บริการที่เปิดให้ลองใช้ฟรีเพื่อเรียนรู้มุมมองการออกแบบในประเด็นเหล่านี้ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการช่วยแนะนำทีม Systems และ Application ทางด้านการออกแบบระบบเครือข่ายบนเทคโนโลยีเหล่านี้ ไปจนถึงการวางแผนทำ Automation ในระยะยาวเพื่อให้ระบบเครือข่ายที่มีอยู่สามารถรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 เพิ่มบทบาทใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ ต้องกลายเป็นผู้ให้คำแนะนำด้วย

Network Engineer จะต้องมีความรู้รอบที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยจาก 5 ข้อข้างต้นนั้น Network Engineer ก็ควรจะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลจากประสบการณ์, การทดสอบ หรือแง่มุมที่ควรต้องประเมินเพิ่มเติมได้อย่างรอบด้านเกี่ยวกับประเด็นทางด้านระบบเครือข่าย เช่น หากองค์กรตัดสินใจเช่าใช้บริการ Cloud จากผู้ให้บริการ Cloud รายหนึ่ง Network Engineer ต้องพอมีข้อมูลคร่าวๆ แล้วว่าผู้ให้บริการรายนี้มี Data Center อยู่ที่ใดบ้าง, การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร, มีตัวช่วยในการเสริมประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยหรือไม่, การทำ Redundant จะต้องออกแบบอย่างไร ไปจนถึงหากจะทำ Multi-Cloud ต้องปรับเปลี่ยนอะไรภายในระบบเครือข่ายขององค์กรบ้าง เป็นต้น

ไม่เพียงแต่ในฝั่ง Data Center เท่านั้น แต่ฝั่งของ Endpoint เอง Network Engineer ก็ต้องมีความรู้พื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการบน Mobile Device แต่ละตัวรองรับการยืนยันตัวตนหรือการทำ VPN ด้วยเทคโนโลยีใดบ้าง, วิธีการใดง่ายและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน และอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไปในทุกวันนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.