Zoom logo

ผู้ถือหุ้นฟ้อง Zoom ฐานปกปิดด้านความปลอดภัยความเป็นส่วนตัว

9 เมษายน 2020 modify 0
หลังจากไวรัส COVID-19 ระบาด โปรอแกรมที่มีความสามารถด้านประชุมออนไลน์ แชท โทรศัพท์ วิดีโอ ที่เหมาะสำหรับการทำงาน Work From Home (WFH) ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก หนึ่ง…