U-NET คืออะไร สอบทำไม ทำไมนักศึกษาต้องคัดค้าน มารู้คำตอบกัน

สทศ.


ช่วงสามสี่วันมานี้เราคงได้ยินคำว่า “U-NET” กันมาพอสมควร หลายคนอยากทราบว่ามันคืออะไร และบางท่านทราบแล้วคร่าวๆว่ามันเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาอธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับ U-NET มารู้จัก U-NET กันให้มากกว่านี้กันครับ

U-NET

U-NET คืออะไร

U-NET ย่อมาจาก University National Education Test เป็นการทดสอบและประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  เพื่อนำผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ประกอบกับบริบทและสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือการวัดระดับความรู้ของนักศึกษา ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยในทุกๆสาขาวิชา ก่อนที่จะจบการศึกษานั่นเอง โดยมีองค์ประกอบการทดสอบ U-NET ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบการทดสอบ U-NET เน้นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิต มี 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการวัดทักษะพื้นฐาน 4 วิชา (สำหรับทุกสาขาวิชา)

        – การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

        – การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

        – การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต : การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

        – การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

2.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสำคัญกับการทดสอบเหตุผลเชิงจริย-ธรรม (Moral Reasoning)

3.  ด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา โดย สทศ. จะทำความร่วมมือกับสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ  เพื่อนำผลการทดสอบและผลการประเมินที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชามาใช้ เช่น การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสาขาวิชาต่างๆ ส่วนในกรณีที่สาขาวิชาใดยังไม่มีสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพ ทาง สทศ. จะขอความร่วมมือกับสภาคณบดีและที่ประชุมคณบดีเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดด้าน ทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา

        ทั้งนี้ สทศ. ยึดหลักการใช้ผลการทดสอบและผลการประเมินที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและ วิชาชีพที่มีอยู่และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และศึกษาเครื่องมือวัดจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทดสอบและประเมินผล

U-NET เมื่อไหร่ (เริ่มปีไหน?)

U-NET ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้จะเริ่มทดสอบและสอบภายในปีนี้ (2557) ประมาณช่วงปลายปี

U-NET ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

U-NET เป็นโครงการของรัฐบาล ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐ

U-NET ทุกคนต้องสอบหรือบังคับหรือไม่

ข้อนี้จริงๆแล้วยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร จากที่ได้อ่านๆข่าวมา แต่จากเว็บของ สทศ. อธิบายไว้แบบนี้ครับ “ไม่ใช่การบังคับสอบ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสาขาวิชา คณะ และสถานศึกษา โดยจะจัดสอบเฉพาะสถานศึกษาที่มีความพร้อม และสมัครใจส่งนักศึกษาเข้าสอบ

คะแนนสอบ U-NET จะมีผลต่อการพิจารณารับเข้าทำงานหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ ว่าจะนำผลการสอบ U-NET ไปเป็นเกณฑ์พิจารณาหรือไม่ ไม่มีการบังคับหรือทำข้อตกลงกับสถานประกอบการ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สทศ. (จากเว็บที่มา) จะมีส่วนของรายละเอียด U-NET อธิบายอยู่ไว้พอสมควรครับ

สทศ.

ที่มา – www.niets.or.th

About modify 4887 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.