AT&T to Acquire Time Warner

AT&T ประกาศซื้อกิจการ Time Warner ด้วยเงินกว่า 3.8 ล้านล้านบาท

23 ตุลาคม 2016 modify 0

ถือว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยก็ได้สำหรับการเข้าซื้อ Time Warner ของ AT&T ที่มีวงเงินถึง 108,700,000,000 ดอลลาร์ (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยล้าน ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ถ้าเทียบเป็นไทยก็ประมาณ 3.8 ล้านล้านบาท โดยก่อนหน้านี้มีข่าว [อ่านต่อ…]