AM PM (a.m. – p.m.) คืออะไร ช่วงเวลาไหน กี่โมง

ทำความรู้จักกับตัวบอกเวลาสากล AM PM


เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้กับตัวบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ที่เป็นตัวบอกเวลาที่ส่วนใหญ่มักใช้กันในหลักสากล ที่ใช้ในรูปแบบภาษาอังกฤษ มีหลายคนที่ยังสับสนอยู่ว่า a.m. และ p.m. คือช่วงเวลาอะไร และมีควมแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้เลยจะมาอธิบายให้เข้าใจกันแบบเข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้

 • a.m. ย่อมาจาก Ante Meridiem เป็นคำที่มาจากภาษาลาตินหมายถึง “ก่อนเทียงวัน” ซึ่งหลายความว่าจะเป็นตัวบอกเวลาในช่วงตั้งแต่ 01.00 น. -12.00 น. ตามเวลาที่เราคุ้นเคย หรือเทียงคืนถึงเทียงวันนั้นเอง เท่ากับว่า
  • 1:00 am คือ 1:00 น. ภาษาไทย ตีหนึ่ง
  • 2:00 am คือ 2:00 น. ภาษาไทย ตีสอง
  • 3:00 am คือ 3:00 น. ภาษาไทย ตีสาม
  • 4:00 am คือ 4:00 น. ภาษาไทย ตีสี่
  • 5:00 am คือ 5:00 น. ภาษาไทย ตีห้า
  • 6:00 am คือ 6:00 น. ภาษาไทย หกโมงเช้า
  • 7:00 am คือ 7:00 น. ภาษาไทย เจ็คโมงเช้า
  • 8:00 am คือ 8:00 น. ภาษาไทย แปดโมงเช้า
  • 9:00 am คือ 9:00 น. ภาษาไทย เก้าโมง
  • 10:00 am คือ 10:00 น. ภาษาไทย สิบโมง
  • 11:00 am คือ 11:00 น. ภาษาไทย สิบเอ็ดโมง
  • 12:00 pm คือ 12:00 น. ภาษาไทย เที่ยงวัน  *** ตรงนี้จะสังเกตว่าจะเป็น PM เพราะหลังจากนี้จะถือเป็นช่วงระยะเวลาหลังเทียงวันแล้วจะใช้เป็น PM แทน ยกตัวอย่างเช่น 12:30 PM จะหายถึงเวลา เทียง(วัน) 30 นาที***
 • p.m. ย่อมาจาก Post Meridiem เป็นคำมาจากภาษาลาตินหมายถึง “หลังเทียงวัน” เป็นช่วงเวลา 12.00 น.-   23.00 น.
  • 1:00 pm คือ 13:00 น. ภาษาไทย บ่ายโมง
  • 2:00 pm คือ 14:00 น. ภาษาไทย บ่ายสอง
  • 3:00 pm คือ 15:00 น. ภาษาไทย บ่ายสาม
  • 4:00 pm คือ 16:00 น. ภาษาไทย สี่โมงเย็น
  • 5:00 pm คือ 17:00 น. ภาษาไทย ห้าโมงเย็น
  • 6:00 pm คือ 18:00 น. ภาษาไทย หกโมงเย็น
  • 7:00 pm คือ 19:00 น. ภาษาไทย หนึ่งทุ่ม
  • 8:00 pm คือ 20:00 น. ภาษาไทย สองทุ่ม
  • 9:00 pm คือ 21:00 น. ภาษาไทย สามทุ่ม
  • 10:00 pm คือ 22:00 น. ภาษาไทย สี่ทุ่ม
  • 11:00 pm คือ 23:00 น. ภาษาไทย ห้าทุ่ม
  • 12:00 am คือ 24:00 น. ภาษาไทย เที่ยงคืน *** ตรงนี้จะสังเกตว่าจะเป็น AM เพราะหลังจากนี้จะถือเป็นช่วงวันใหม่แล้วเลยใช้เป็น AM แทน ยกตัวอย่างเช่น 12:30 AM จะหายถึงเวลา เทียงคืน 30 นาที***
About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.