โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต

thumbnail default

โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต


โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ตวันนี้มีโอกาศได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของไทย ไปเจอ โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต ก็เลยลองไปอ่านดู ทราบประมาณว่าเป็นโครงการที่เปิดให้บุคลทั่วๆไปอบรบ และสร้างสือการเรียนประกวด เลยลองเข้าไปอ่านดูมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

OTPC App Contest - โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต
OTPC App Contest – โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

โครงการจัดการประกวด และอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับเครื่องแท็บเล็ต โดยจะครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia ebook การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ e-Cartoon และ แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน Leaning Application โดยจะจัดเตรียมเครื่องมือสร้างสื่อ และวัตถุดิบในการสร้างสื่อดังกล่าว โดยสื่อที่ผลิตและจัดประกวด ร่วมกับอุปกรณ์ แท็บเล็ตในโครงการ OTPC สื่อการเรียนรู้ที่จะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตจะครอบคลุม สองช่วงชั้นใน ห้ากลุ่มสาระวิชาหลัก คือ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 และ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทยและ สังคมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนโครงการ OTPC ให้กับครูทั่วประเทศจำนวน 1,000 คน พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือสร้าง สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวพร้อมวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตระหว่างอบรมเชิงปฏิบัติการ OTPC และจัดการการประกวดผลงานที่ได้ เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนโครงการ OTPC อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

๑. โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต เกิดจากหลักการและแนวคิดใด

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในภาคเรียนที่๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

จากแนวนโยบายและการดำเนินการโดยภาครัฐดัง กล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาสื่อเพื่อ การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนและประชาชนทั่วไปในการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนรูปแบบดังกล่าว จึงจัดให้มีการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต ขึ้น อันเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน

๒. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร

๑. เพื่อเพิ่มประมาณสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๓ ที่หลากหลาย

๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รูปแบบแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์อย่างกว้างขวาง

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพิ่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์

๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media) หมายถึง แอพพลิเคชันที่นำเสนอเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นแอพพลิเคชันการเรียนภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชัน เพื่อการฝึกอ่าน-เขียน เป็นต้น

๒. แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) หมายถึง แอพพลิเคชันที่ใช้เป็น สื่อช่วยครูในการสอน ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันแสดงการระเบิดของภูเขาไฟ แอพพลิเคชันแสดงการไหลเวียนของโลหิตในร่างมนุษย์ เป็นตัน

๓. แอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) หมายถึง แอพพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ผลงานประกอบการเรียน รู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันการสร้างรูปทรงสามมิติ แอพพลิเคชันการวัดระยะทางหรือพื้นที่ เป็นต้น

๔. เป้าหมายของการประกวดสื่อการเรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร

๑. สื่อเพื่อการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑และ๓ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและหลากหลาย

๒. สื่อเพื่อการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑และ๓ ที่มีคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น

๓. ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑และ๓ รูปแบบแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์

๕. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครต้องดำเนินการอย่างไร

สมัครและส่งผลงานประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.otpcappcon.com ตั้งแต่บัดดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้สนใจสมัครส่งผลงาน จะได้รับสิทธิ์ในการรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน ดังนี้ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิ์สมัครและเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ๔ วัน เรื่อง ”การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือและโปรแกรมสร้างสื่อบน แท็บเล็ต” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีสิทธิ์ในการเข้าอบรมทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.otpcappcon.com กลุ่มบุคคลธรรมดา มีสิทธิ์สมัครและฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.otpcappcon.com ไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้ง่นี้ก่อนเข้าอบรมทางระบบออนไลน์จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงทำความ เข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้ก่อน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ www.otpcappcon.com

About modify 4847 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.