Blue screen of death (BSoD Error Code : 0x00000024

Windows 10 จอฟ้าโค้ด 0x00000024 เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไร

19 กรกฎาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows 10 หรือ Windwos 11 เมื่อใช้งานเครื่องแล้วขึ้นจอฟ้าหรือ blue screen of death (BSoD) พร้อม Error c…
Black Screen of Death

Black Screen of Death? Windows 11 จะเปลี่ยนจอฟ้า (BSOD) เป็นสีดำแทน

4 กรกฎาคม 2021 modify 0
ปกติแล้ว Windows เวลาอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์มีปัญหาเราน่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับการแสดงผล Blue Screen of Death (BSOD) หน้าจอฟ้าแห่งความตาย หรือที่เรียกกันติดปากสั้นๆว่…