Internet of Things

IoT คืออะไร Internet of Things

26 เมษายน 2017 modify 0
ในยุคที่ทุกคนติดต่อสือสารข้ามฟ้าข้ามทรีปโดยการใช้เวลาพริบตา ด้วยอินเทอร์เน็ต ทำให้รู้สึกว่าโลกใบนี้มันเล็กลงขึ้นเลื่อยๆ เพราะอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่…
Wi-Fi Alliance

Wi-Fi HaLow คืออะไร มาตรฐานใหม่กระจายสัญญาณได้ไกลขึ้น 2 เท่า

6 มกราคม 2016 modify 0
ในยุคที่ตอสนี้บริษัทด้านไอทีต่างๆ เริ่มสนใจเรื่อง IoT (internet of Things) กันมาขึ้น โดย IoT เป็นระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสือสารกัน แน่นอนว่าต้องเป็นระบบ Network ทำใ…