Windows 11 logo Cartoon

เปิดโปรแกรม หรือเกมไม่ได้ขึ้น The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไง

15 กุมภาพันธ์ 2023 modify 0
สำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ เมื่อเปิดจะได้หน้าต่างขึ้นมาเตือนข้อความ “”WINDOWS 10 error The application has failed to start because the…
Microsoft Visual C++ Runtime library assertion failed

Microsoft Visual C++ Runtime library assertion failed คืออะไร แก้ไขอย่างไร เกิดจากอะไร

24 กรกฎาคม 2021 modify 1
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรืออื่นๆ เมื่อเปิดโปรแกรมหรือเกมอาจไม่สามารถเปิดเพื่อใช้งานได้ อาจได้รับข้อความ “Microsoft Visual C…
The Feature You Are Trying to Use in on a Network Resource That is Unavailable in Windows 10

ติดตั้ง Visual C++ Redistributable ไม่ได้ขึ้น The Feature You Are Trying to Use in on a Network Resource That is Unavailable.

26 เมษายน 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 แล้วอยากจะติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable  เพื่อเอาไว้เปิดเกมหรือโปรแกรมอื่นๆ พอติดตั้งแล้วอาจได้รับข้อความ “The Fe…
ติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable ทุกเวอร์ชัน แค่คลิกเดียว 32bit และ 64bit

31 มีนาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable ไว้สำหรับรันโปรแกรมหรือเกมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ปกติแล้วคุณจำเป็นต้องดาว…
ติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable

ดาวน์โหลด Visual C++ Redistributable เวอร์ชัน 2008, 2010, 2012, 2013 ,2015 ,2017, 2019

19 พฤศจิกายน 2020 modify 2
สำหรับใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อาจจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable ซึ่งถือว่าเป็นตัว library ของซอฟแวร์หรือเกม…