windows-server-2003

Windows Server 2003 จะหมดอายุ 14 ก.ค. นี้ ออกแพตช์ครั้งสุดท้าย ใครอยากไปต่อจ่าย 600 ดอลลาร์ต่อปี

9 กรกฎาคม 2015 modify 0
เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับการปลดระวางของระบบปฏิบัติการ Windows ออกมาเลื่อยๆ ล่าสุดถึงคิวของ ระบบปฏิบัติการ Wndoiws Server 2003 (เป็นระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง Serve…