เลื่อนประมูลคลื่น 900MHz จาก 12 พ.ย. 58 เป็น 15 ธ.ค. 58 ตามเดิม

กสทช. logo


หากยังจำกันได้ กสทช. เคยประกาศประมูลคลื่น 900MHz แรกเริ่มเดิมทีในวันที่ 15 ธ.ค. 58 แต่ด้วยความที่ต้องการจะให้การจัดสรรคลื่นเร็วขึ้นก็ได้เลื่อนกำหนดให้เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยหลังจากเลื่อนมาซึ่งเป็นวันที่ใกล้กับการประมูลคลื่น 800MHz ที่จะจัดขึ้นวันที่ 11 พฤศจิกายน (วันถัดมาเลย) ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่ามันติดกันเกินไป อาจส่งผลต่อการเคาะราคาประมูลของผู้รับใบอนุญาตทั้ง 4 จึงได้เลื่อนกลับไปเป็นวันที่ 15 ธ.ค. 58 ตามเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กทค. เลื่อนวันประมูลคลื่น 900 MHz เป็นกรอบเวลาเดิม 15 ธ.ค. 2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเลื่อนวันประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ได้เลื่อนแล้วนั้น แม้ว่าการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวให้เร็วขึ้นจะส่งผลดีต่อประเทศ ชาติและประชาชนในหลายประการ เช่น ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระดับ มหภาค โดย กทค. สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล (ฮั้วประมูล) ไว้อย่างเข้มงวดรัดกุมแล้ว แต่ก็ยังมีบทความของนักวิชาการ บทความขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตลอดจนข้อคิดเห็นของภาคประชาสังคมบางส่วนซึ่งเห็นว่าการเลื่อนวันประมูล คลื่นความถี่ 900 MHz ที่กำหนดติดกันกับวันประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฮั้วประมูลได้ก็ตาม แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวงเงินการเสนอราคาที่อาจจะทำให้รัฐได้รับเงินค่า ประมูลน้อยกว่าที่จะมีการประมูลในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนดังกล่าวเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเลื่อนวัน ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ออกไปโดยไม่ให้ติดกันกับวันประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งจะทำให้การประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้โปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากข้อครหา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้ว่า กทค. และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการนี้ด้วยการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐเป็นที่ตั้ง

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลทั้งในแง่ของการรับฟังข้อเสนอแนะของ กลุ่มนักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน และจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ใช้บริการ 2G บนคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้มีระยะเวลาตัดสินใจโอนย้ายเลขหมายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเลื่อนวันประมูลในครั้งนี้ก็เป็นการเลื่อนไปอยู่ภายใต้กรอบเวลา เดิมคือ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งแตกต่างจากในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ได้เลื่อนไปในครั้งแรกประมาณ 1 เดือน จึงไม่น่าจะส่งผลต่อระยะเวลาการเปิดให้บริการ 4G มากนัก อีกทั้งคลื่นความถี่ 1800 MHz ก็ไม่ได้มีมติให้เลื่อนวันประมูลโดยยังคงกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เช่นเดิม ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการ 4G ได้ภายในเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุม กทค. ในวันนี้จึงมีมติให้ 1. ให้เลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่เคยกำหนดวันประมูลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กลับไปประมูลในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตามกรอบเวลาเดิม และ 2. ให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์ ผ่าน blognone

About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.