เน็ตอยู่บ้าน บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 เดือน ช่วยประชาชนช่วง COVID-19

MDES ร่วมกับ TOT และ CAY จัดโครงการ “เน็ตอยู่บ้าน” ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนใช้ 3 เดือน สัญญา 1 ปี หมดฟรี 3 เดือนจ่าย 390 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประกาศการร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในช่วงไวรัส COVID-19 ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ด้วยการเปิดโคงการ “เน็นอยู่บ้าน”่ ช่วยสนับสนุนให้ทำงานอยู่บ้าน Work From Home ติดตั้งอินเทอร์เน็ตใช้ฟรี 3 เดือน

เน็ตอยู่บ้าน

เงื่อนไขการให้บริการ เน็ตอยู่บ้าน

 • แพ็กเกจแบบ Fixed Broadband ความเร็ว 100/50 Mbps
 • ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ฟรี พร้อมสัญญา 1 ปี
 • ระยะการใช้งานฟรี 3 เดือนแรก
 • หลังหมดระยะเวลาฟรี 3 เดือน เดือนถัดไปจ่าย 390 บาทต่อเดือน (จนครบสัญญา 1 ปี)
 • ผู้ที่สมัครใช้บริการ 100,000 รายแรก สมัครแพ็กเกจได้ที่ 10 พ.ค. – 31 ก.ค. 63 ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT และ TOT เว็บไซต์ www.CinternetBYCAT.com  Facebook : C internet และ  www.tot.co.th

เงื่อนไขการให้บริการจาก CAT แบบละเอียด

 • โปรโมชั่น “เน็ตอยู่บ้าน” สำหรับลูกค้าทำสัญญาในนามบุคคลธรรมดา สมัครภายในวันที่ 10 พ.ค.- 31 ก.ค.63 เท่านั้น
 • ยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
 • ฟรีค่าใช้บริการ 3 เดือนนับแต่วันเปิดให้บริการ
 • เมื่อครบกำหนดตามข้อ 4 จะเรียกในอัตราค่าบริการปกติ 390 บาท/เดือน จนกว่าจะครบสัญญารวม 12 เดือน
 • ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง (CPE) 300 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม Vat) และผู้ใช้บริการได้รับสิทธิยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณียกเลิกบริการ C internet ต้องนำส่งคืนอุปกรณ์ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ จุดให้บริการของสำนักงานบริการลูกค้า กสท ในวันที่ทำการยกเลิก หากอุปกรณ์สูญหาย หรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาท ของผู้ใช้บริการ หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ ดังกล่าวในขณะนั้น
 • หากผู้ใช้บริการสมัครระหว่างรอบบิล ให้คำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นรอบบิล
 • ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งและค่าลงทะเบียนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตาม สัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต้องใช้บริการอย่างน้อย 12 เดือน หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดผู้ใช้บริการต้องชำระค่าติดตั้งและค่าลงทะเบียน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • สำหรับโปรโมชั่น “เน็ตอยู่บ้าน” จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) โดยวัดระยะจากจุดกระจาย/แยกสัญญาณ (Closure/Splitter) ในระยะทาง ไม่เกิน 300 เมตร หากระยะทางเดินสายเกินกว่าที่กำหนด สำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 20 บาท
 • สำหรับคู่สายภายในให้ไม่เกิน 15 เมตร และสาย UTP ไม่เกิน 1 เมตร
 • บริการ C internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศอาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  – การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4 GHz และ 5 GHz/5GHz ac โดยแนะนำให้ใช้งานที่ 5 GHz/5 Ghz ac เพื่อให้ได้ความเร็วที่มีคุณภาพสูงสุด
  – การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1 Gbps
 • ไม่สามารถนำโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนี้ไปใช้กับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะโครงการได้ (เช่น โครงการแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เป็นต้น)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Speed) ของแพ็กเกจให้น้อยลงได้ จนกว่าจะครบสัญญา 12 เดือน กรณีผู้ใช้บริการขอปรับเปลี่ยนความเร็วและ/หรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจน้อยลง บริษัทฯจะเก็บค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยน 1,000 บาท/ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เน็ตอยู่บ้าน

 

 

About modify 4268 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.