Twitter ขึ้นข้อความ “อย่าลืมทำให้ รูปภาพ ของคุณเข้าถึงได้” ขึ้นทุกครั้งที่โพสต์ ปิดอย่างไร แก้ไขอย่างไง

Twitter logo

Don’t forget to make your image accessible Twitter ปิดอย่างไง ไม่ให้ขึ้นทุกครั้ง


โพสต์ Twitter ขึ้นข้อความ อย่าลืมทำให้ รูปภาพ ของคุณเข้าถึงได้ ค่าอธิบายรูปภาพที่ดีต้องกระชับแต่ให้ราย ละเอียดครบถ้วน อย่าลืมสรุปหรือเขียน ข้อความในตัวภาพด้วย คำอธิบายทำให้ Twitter สามารถเข้าถึงผู้ทุพพลภาพและทุกคนที่ต้องการบริบทมากขึ้นได้ คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนนี้ได้ในการตั้งค่าการเข้าถึง ทุกครั้งจะแก้ไขอย่างไร ไม่ให้ขึ้นทุกครั้ง

อย่าลืมทำให้ รูปภาพ ของคุณเข้าถึงได้ Twitter
Good image descriptions are concise yet detailed. Be sure to summarize or write out any text in the image itself. Your description makes Twitter accessible to people with disabilities, and everyone who wants more context. You can turn off this reminder in Accessibility Settings.

วิธีปิดแจ้งเตือน อย่าลืมทำให้ รูปภาพ ของคุณเข้าถึงได้ Twitter

กดที่รูปโปรไฟล์ > การตั้งค่าและการสนับสนุน> ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การเข้าถึง การแสดงผล และภาษา > การเข้าถึง > ปิด รับการแจ้งเตือนคำอธิบายรูปภาพ

Twitter การเข้าถึง การแสดงผล และภาษา

 

รับการแจ้งเตือนคำอธิบายรูปภาพ twitter

เมื่อคุณปิด “รับการแจ้งเตือนคำอธิบายรูปภาพ เปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มคำอธิบายภาพก่อนที่จะส่งทวิต หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่โพสต์ให้ทำการสวิทช์ปิด ตามภาพด้านบนได้เลย

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.