Font ราชการ แห่งชาติ ที่ ครม. ให้ทุกส่วนราชการ ใช้งานให้ตรงกัน

thumbnail default

Font ราชการ


วันนี้ผมมีโอกาศได้อ่านเรื่องลิขสิทธิ์ ของ Font จากเพจของ ฟอนต์.คอม ผมก็เลยลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ font ต่างๆ ที่เราใช้ๆกันอยู่นี้มีสิขสิทธิ์หรือไม่ก็ได้คำตอบว่ามันมีสิทธิ์ แล้วเกิดคำถามว่า แล้วหากส่วนราชการจะใช้ หรือ คนทั่วๆไปจะใช้ในการทำงานไม่มีเงินซื้อลิขสิทธิ์แล้วเขาจะหาได้จากไหน มีของฟรี ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือไม่ จนมาเจอ 13 ฟอนต์ไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

Font

ฟอนต์แห่งชาติ หรือมักเรียกในภาษาปากว่า ฟอนต์ซิป้า (“ซิป้า” เป็นชื่อย่อในภาษาอังกฤษของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)) เป็นชุดแบบอักษรสิบสามแบบ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยแพร่หลังจากจัดประกวดแล้ว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุดแบบอักษรอันเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ชุดแบบอักษรทั้งสิบสี่กับทั้งฉบับปรับปรุงเปิดให้ดาวน์โหลดเปล่าที่ ฟ๐นต์.คอม ตั้งวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ฟอนต์ชุดนี้รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการทั้ง Microsoft Windows ระบบปฏิบัติการ Open source THAI OS Ubuntu และระบบปฏิบัติการ Mac OS

วันที่ 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารทั้งหมดใช้ชุดแบบอักษร “TH Sarabun PSK” เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนที่ชุดแบบอักษรเดิมที่ซื้อมาจากบริษัทเอกชน เช่น ชุดแบบอักษร “Angsana New”, “Browallia New”, “Cordia New” และ “EucrosiaUPC” ตาม “โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ[4] โดยให้เหตุผลว่า “…ปัจจุบัน ส่วนราชการมีการใช้ฟอนต์อย่างหลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งการใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้…” ทั้งนี้ มีคำสั่งให้หน่วยงานฝ่ายบริหารติดตั้งชุดแบบอักษรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และได้ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการให้สนับสนุนการใช้ชุดแบบอักษรนี้ด้วย

ราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนจากชุดแบบอักษร “Angsana New” มาใช้ “TH Sarabun PSK” ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ฉบับแรกที่ปรากฏ คือ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอน 1 ก ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 ซึ่งมีประกาศแปดเรื่อง เรื่องแรก คือ “กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย เพื่อขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553”

ดวงตราปัจจุบันของวิกิพีเดียไทย ที่ชนะเลิศการประกวดเมื่อ พ.ศ. 2551 นั้น ก็ใช้ชุดแบบอักษร “TH Sarabun PSK” โดยเป็นผลงานการออกแบบของ ปรัชญา สิงห์โต เจ้าของเว็บไซต์ฟ๐นต์.คอม

ลิขสิทธิ์

ฟอนต์แห่งชาติมี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์ อนุญาตให้สาธารณชนใช้งาน ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่ายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ห้ามขาย ยกเว้นขายรวมกับซอฟต์แวร์อื่น สำหรับการดัดแปลงฟอนต์ สามารถกระทำได้ แต่ห้ามใช้ชื่อฟอนต์เดิมและห้ามใช้ชื่อผู้ทรงลิขสิทธิ์และผู้พัฒนาในการ โฆษณาฟอนต์ที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ฟอนต์ที่ดัดแปลงจากฟอนต์แห่งชาติต้องอนุญาตให้ใช้ด้วยเงื่อนไขเดียว กับฟอนต์แห่งชาติ  ซึ่งก็คือ สัญญาอนุญาต GPL + Font exception

รายละเอียด Font ทั้ง 13 Font

1. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ

K9669113-6

2. TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช

K9669113-0

3. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

K9669113-1

4. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

K9669113-2

5. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

K9669113-3

6. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ

K9669113-4

7. TH Kodchasan  ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

K9669113-5

8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์

K9669113-7

9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

K9669113-8

10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

K9669113-9

11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)

K9669113-10

12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)

K9669113-11

13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

K9669113-12

โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ ฟรีได้ที่…

ฟอนต์.คอม
SIPA

ข้อมูลจาก wikipedia และ ฟอนต์.คอม
About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.