เตรียมปรับค่าแท็คซี่ใหม่ เริ่มต้น 50 และรายละเอียดอื่นๆที่ต้องอ่าน

Taxi


ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริงเพราะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับค่าโดยสานแท็คซี่ใหม่ออกมาแล้ว ให้เริ่มต้น 50 บาท สนามบินไม่เกิน 150 บาท

Taxi

โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. รถมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก และต้องยื่นระงับทะเบียน หรือเปลี่ยนประเภทรถภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบอายุการใช้งาน

 2. ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราค่าโดยสาร และค่าบริการอื่น ๆ

รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร

 • อัตราค่าโดยสารระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 50 บาท กิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 12 บาท ในกรณีรถติดนาทีละไม่เกิน 3 บาท
 • การเรียกแท็กซี่ผ่านศูนย์บริการสื่อสาร หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดได้ไม่เกิน 50 บาท
 • กรณีจ้างจากท่าอากาศยาน หรือสถานที่ที่กระทรวงคมนาคมกําหนด กําหนดได้ไม่เกิน 100 บาท 
 • ต้องไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเปิดประตูรถจากภายในและกระจกกันลมทุกด้านต้อง เป็นกระจกโปร่งใส ห้ามมิให้นําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก

รถแท็กซี่ในต่างจังหวัด

 • แท็กซี่บุคคลธรรมดา ให้ใช้สีแดงและสีเหลือง ส่วนรถยนต์รับจ้างของนิติบุคคล ให้ใช้สีน้ำเงินและสีเหลือง
 • ในกรณีที่ผู้ขับรถยนต์รับจ้างไม่ประสงค์จะทําการรับจ้าง ให้แสดงเครื่องหมาย “งดรับจ้าง” ไว้ที่หน้ารถด้านซ้ายของผู้ขับรถ โดยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 • รถยนต์รับจ้างตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก  
 • ค่าโดยสารระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 100 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 20 บาท รถติดนาทีละไม่เกิน 5 บาท 
 • กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสาร หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดได้ไม่เกิน 50 บาท
 • กรณีการจ้างจากท่าอากาศยาน หรือสถานที่ที่กระทรวงคมนาคมประกาศ กําหนดได้ไม่เกิน 150 บาท
 • กรณีการจ้างในเวลากลางคืนตามที่กระทรวงคมนาคมประกาศ กําหนดได้ไม่เกิน 100 บาท

ที่มา – mratchakitcha ผ่าน Kapook

About modify 4850 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.