บริการใหม่ Request to Pay จากพร้อมเพย์ พร้อมให้บริการ 17 ก.พ.นี้

ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)

บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) ผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ที่มีมาตรฐาน โดยระบบกลางจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากขึ้น


การใช้งานบริการเรียกเก็บเงินเมื่อการซื้อขายแล้วเสร็จ มีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน คือ

1) การส่งแจ้งเตือน : ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายรับชำระเงิน เช่น ร้านค้า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งข้อความแจ้งผู้ซื้อที่จะเป็น
ผู้จ่ายเงิน เพื่อขอให้ชำระเงินกลับด้วยการระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้จ่ายเงิน
2) การชำระเงินหลังรับการแจ้ง : เมื่อผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้รับข้อความแจ้งผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น โมบายแอปพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile Banking) สามารถเลือกยืนยันการชำระเงินได้

ทั้งนี้พร้อมเพย์จะปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1.00 – 3.00 น. เป็นการปิดระบบเพื่อเตรียมเปิดบริการใหม่ Request to Pay อย่างไรก็ตาม ลูกค้าธนาคารสามารถโอนเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือผ่านทางพร้อมเพย์ได้ตามปกติเช่น บริการโอนเงินของธนาคารแบบเดิมซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารทุกแห่ง

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.