LINE ปิดไม่ให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากรายชื่อติดต่อในเครื่อง

LINE logo

ไม่ให้ไลน์เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากรายชื่อจากโทรศัพท์ตั้งค่าอย่างไร


สำหรับการใช้งาน LINE ปกติแล้วเวลาเราลงชื่อเข้าใช้งาน LINE จะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ทำให้เข้าถึงรายชื่อเบอร์โทรที่ติดต่อของเราได้ ทำให้ไลน์สามารถเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรเราได้ แต่การจะเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรของเราได้นั้น จำเป็นต้องขออนุญาตเราก่อน หลายคนเลือกที่จะอนุญาตไปในตอนที่ติดตั้งและเปิดไลน์ หลายคนอยากจะปิดการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ การตั้งค่าการปิดไม่ให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากรายชื่อติดต่อในเครื่องได้ดังต่อไปนี้

line logo

ให้เข้าไปที่การตั้งค่า

การตั้งค่าไลน์ setting line

จากนั้นให้เลือกเมนู เพื่อน

เมนูเพื่อน LINE

คุณจะเห็นตัวเลือก “เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ” ตัวเลือกนี้จะเป็นตัวเลือกที่อนุญาตให้รายเอารายชื่อติดต่อจากในเครื่องของเราไปเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ หากไม่ต้องการให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติให้ทำการสวิทช์เป็น OFF ดังภาพด้านล่าง (ตัวเลือกด้านบน)

การตั้งค่าการเพิ่มเพื่อน จากเบอร์โทรของ LINE

ให้ตั้งค่าตามภาพด้านบนจะเป็นการปิดไม่อนุญาตให้ไลน์นำรายชื่อผูติดต่อภายในเครื่องเรา มาเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ หากเป็นรายชื่อที่เพิ่มมาเป็นเพื่อนก่อนหน้านี้จะยกเลิกไม่ได้ แต่จะป้องกันการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติในอนาคต เมื่อเราเพิ่มรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ลงไปยังเครื่อง ไม่ให้เอาเบอร์นนั้นมาเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์นั้นเอง

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.